POLÍTICA PRIVACITAT Y CANAL DENÚNCIES

PROTECCIÓ DE DADES

El Grup PALAU està compost per diferents empreses a través de les quals desenvolupa projectes i serveis a nivell nacional i internacional. Les dades identificatives i de contacte de les empreses són les següents:

Entitat: Tuberías y Prefabricados Palau S.A.
CIF: A25030768
Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Entitat: Hormi Palau,SL
CIF: B01907435
Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Entitat: Unió de Finques Palau,SA
CIF: A08815680
Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Entitat: Elementos de Hormigón Palau,SL
CIF: B44270205
Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Entitat: Prefa Palau,SL
CIF: B01907427
Dirección / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Entitat: Logis Palau,SL
CIF: B05375282
Dirección / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Les empreses operen assumint el nivell més alt de compromís de responsabilitat i compliment de la normativa de protecció de dades. En virtut d’això, s’ha elaborat aquest document per informar sobre el tractament de dades de caràcter personal en el marc de les activitats dutes a terme per les empreses del Grup Palau a nivell nacional i internacional, així com per informar-ne dels drets de protecció de dades dels interessats i dels mecanismes datenció i suport habilitats en aquesta matèria.

Aquesta informació de protecció de dades fa referència al tractament de dades de caràcter personal que es recopilen en el marc de les activitats i operacions del Grup Palau a través dels diferents mecanismes de contacte disponibles i que es tracten per a les finalitats enumerades a l’apartat Finalitats.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Aquesta informació de protecció de dades es comunica en nom del Grup Palau, per la qual cosa s’aplica i engloba totes les empreses que pertanyen al Grup i que tractaran les dades de caràcter personal en qualitat de Responsables del Tractament. Les dades de contacte del Grup Palau a efectes de la present informació de protecció de dades, així com les del Responsable de Protecció de Dades de Grup són les següents:

Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: tppalau@tppalau.com
Telèfon: 973150309
Responsable de Protecció de Dades (RPD): info@ppalau.com
Canal de Comunicacions: www.corporate-ethicline.com/palau

PROCEDÈNCIA

 • Directament dels interessats: les Entitats del Grup Palau recopilen dades de caràcter personal directament dels interessats quan aquests remeten un correu electrònic, contacten a través de telèfon, emplenen un formulari, envien el seu CV, completen un qüestionari, així com quan sigui necessari per la formalització d’un acord de qualsevol naturalesa o per sol·licitar assistència a través de les vies habilitades.
 • Facilitats per tercers: així mateix, es poden recopilar dades de caràcter personal quan ens les facilitin un tercer en el marc de la gestió i compliment d’un contracte per a la prestació de serveis i per a la coordinació de requisits normatius associats a aquest, un conveni o contracte a efectes de contractació de personal o per realitzar una gestió prèviament sol·licitada i/o informada.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Dins del Grup Palau mantindrem, farem servir i divulgarem la informació personal sempre dins dels límits de la normativa de protecció de dades vigent i amb les finalitats següents:

 • Gestionar la seva atenció, visita i reunions a les nostres instal·lacions.
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, informació, suggeriment o petició sobre els diferents productes i serveis prestats per les entitats del Grup Palau que ens formulin els interessats en nom propi o en representació d’una entitat.
 • Gestionar la prestació i la realització dels serveis i productes contractats.
 • Formalitzar i gestionar la relació amb els proveïdors de les entitats.
 • Remetre comunicacions informatives i comercials amb la finalitat d’informar els destinataris sobre propers esdeveniments en els quals participarà el Grup Palau, activitats, articles sobre innovacions relacionades amb el sector i les solucions aportades, així com informació general relacionada amb els nostres serveis i productes que puguin resultar dinterès.
 • La recepció de les nostres comunicacions es podrà anul·lar en tot moment donant-se de baixa a través del link facilitat en la pròpia comunicació.
 • Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball (Currículum Vitae) amb fins de selecció i reclutament.
 • Formalitzar, desenvolupar, mantenir i complir les nostres obligacions adquirides en virtut d’una relació laboral o professional o un acord/conveni amb un tercer.
 • Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, les polítiques i els protocols interns establerts pel Grup Palau amb finalitats de compliment normatiu i prevenció de responsabilitat penal, en especial, dels canals de denúncies.
 • Complir les disposicions legals que s’apliquen a les Entitats ia les seves activitats.
 • Tots aquells tractaments que ens resultin d’aplicació per al degut compliment de les normatives i requeriments oficials/sectorials a què aquest subjecta la nostra activitat.

BASES LEGALS PER AL TRACTAMENT

Les bases legals que habiliten el tractament de dades de caràcter personal en el marc de les activitats i operacions del Grup Palau són les següents:

 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i la gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis, productes i/o activitats.
 • El marc de contractació de serveis o productes aportats pel Grup Palau, així com el compliment de les obligacions legals associades a aquests.
 • El marc de contractació dels nostres proveïdors.
 • L’interès legítim per remetre comunicacions informatives i comercials relacionades amb la nostra activitat i els serveis i productes oferts a través de qualsevol mitjà.
 • L’interès legítim per garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones.
 • El consentiment atorgat pel candidat en inscriure’s a la nostra oferta de treball i l’interès legítim de l’organització per incloure’l en altres processos de selecció de les empreses del Grup sempre que s’ajusti al perfil professional del candidat.
 • El compliment del contracte laboral, professional i/o conveni formalitzat amb entitats formatives.
 • L’interès legítim per a la implementació d’un sistema de compliment normatiu, així com per complir requisits de seguretat i compromisos d’ètica i sostenibilitat.
 • El compliment duna obligació legal.

CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

 • Gestió de les comandes: les dades de caràcter personal incloses en els contractes, ofertes i/o propostes, així com les de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària en la relació contractual establerta, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els acords de prestació de serveis/productes. En finalitzar la relació, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats entre les parts o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin aplicables i que exigeixi a la conservació d’aquests.
 • Gestió Currículum Vitae: com a norma general conservem el Currículum Vitae pel termini màxim d’un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Gestió de Contractes de Treball, Convenis de Pràctiques i/o contractes formalitzats amb Empreses de Treball Temporal: les dades de caràcter personal seran conservades, en tot cas, durant el temps que estigui vigent la relació laboral, el temps acordat al conveni de pràctiques o en el contracte formalitzat amb l’Empresa de Treball Temporal i, en acabar-la, en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats entre les parts i quan ho requereixi una norma amb rang de llei
 • Altres: la resta de les dades i informació aportada pels interessats per qualsevol mesurat, seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides i en el marc de responsabilitat i compliment normatiu que tinguin associats.

DESTINATARIS

El Grup Palau, sempre que sigui necessari per a la consecució de les finalitats descrites anteriorment, compartirà dades de caràcter personal amb els tercers següents:

 • Societats del Grup: quan sigui necessari per a la gestió correcta d’un contracte de prestació de serveis o productes, per a la gestió de Grup en virtut de la seva estructura organitzativa centralitzada, així com per compartir dades de candidats els perfils dels quals puguin encaixar en vacants de les Entitats .
 • Entitats col·laboradores: quan la vostra participació sigui requerida en el marc d’un contracte i/o acord de prestació de productes i serveis establert amb els nostres.
 • Proveïdors: les dades de caràcter personal podran comunicar-se a diferents proveïdors a raó de la prestació de serveis per part d’aquests que requereixi l’accés i el tractament de dades de caràcter personal, com, per exemple, proveïdors de serveis de consultoria i d’assessoria jurídica, proveïdors dassessorament en matèria laboral, fiscal i comptable, proveïdors de programari i serveis de manteniment, etc.
 • Administracions o organismes públics en compliment de les normatives aplicables (laboral, prevenció de riscos laborals, fiscal, comptable, protecció de dades, etc.)
 • Jutjats i Tribunals i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat: seran comunicades dades de caràcter personal a aquestes entitats sempre que se’ns requereixi de manera oficial.

Al marge dels supòsits anteriorment detallats no es comunicaran dades de caràcter personal a tercers, llevat del compliment d’una disposició legal.

DRETS

Dret d’accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a Grupo Palau estem tractant dades personals que els concerneixin, o no, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o quan sigui necessari en compliment d’una llei. Així mateix, en alguns casos i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades en aquest supòsit, tret de motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats poden revocar el consentiment atorgat per al tractament de dades amb finalitats específiques, no produint aquesta revocació efectes retroactius.

Les persones interessades podran exercir els seus drets de protecció de dades a través del canal de Comunicacions l’accés de les quals es facilita a l’apartat Responsable del Tractament. Així mateix, en cas de no rebre resposta per part nostra en el termini d’un mes, podrà reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es).

VIOLACIONS DE SEGURETAT

A efectes d’actuar diligentment davant de possibles riscos de protecció de dades, els interessats podran comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de protecció de dades o les polítiques i compromisos del Grup a través del canal de Comunicacions l’accés dels quals es facilita a l’apartat Responsable del Tractament

ACTUALITZACIONS I MODIFICACIONS

El Grup Palau es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al compliment correcte de la normativa en aquesta matèria. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix apartat del lloc web.

En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s’accedeix al lloc web.