PREFABRICATS PER A LA CONSTRUCCIÓ

COMPROMÍS ÈTIC

Grup Palau, (l’Entitat) té el més alt compromís i voluntat de comportament ètic i responsable, juntament amb el degut compliment dels marcs normatius i disposicions legals que ens són d’aplicació en totes les nostres activitats i operacions.

Aquest compromís requereix una participació activa de tots els empleats, directius, col·laboradors, proveïdors i qualsevol persona relacionada amb la nostra Entitat.

CODIS I POLÍTIQUES INTERNES

Per tot això, i com a mesura per facilitar el seguiment i l’aplicació d’aquest compromís, l’Entitat ha elaborat guies i pautes de conducta per al seguiment i l’aplicació degut del compromís esmentat. Per això s’han elaborat els Codis i Polítiques següents de l’Entitat:

  • Codi Ètic: on s’estableixen els principis i valors de comportament ètic i responsable, juntament amb els drets, els deures i les responsabilitats en matèria de compliment normatiu de l’Entitat. Tot això complementant per un Model de Prevenció de Delictes a l’àmbit de les nostres activitats i operacions.
  • Compromís amb la igualtat i la prevenció de l’assetjament. Establint marcs d’actuació, control, supervisió i protecció, per assegurar la Igualtat i un entorn de prevenció i rebuig a qualsevol mena d’assetjament a la nostra Entitat.

EQUIP RESPONSABLE

Amb l’objectiu de dotar d’eficàcia tot això, l’Entitat ha designat un equip responsable, amb suport d’experts externs especialitzats, per assegurar el seguiment adequat del nostre compromís d’actuació ètica, responsable i sostenible, així com donar suport a totes les persones i entitats implicades en el seu compliment. Podeu adreçar-vos a l’equip responsable a través del canal de comunicacions que s’indiqui als col·lectius afectats.

CANAL D'ÈTICA COMUNICACIONS I DENÚNCIES

Així mateix, com a garantia de rigor i adequada aplicació del nostre compromís s’ha habilitat un Canal d’Ètica, Comunicacions i Denúncies perquè qualsevol persona o entitat pugui notificar possibles accions o conductes contràries al nostre compromís, als Codis i Polítiques esmentats i al seguiment adequat del marc normatiu que ens és aplicable. Tot això amb les garanties i requisits de confidencialitat, protecció de dades, independència i protecció del denunciant que estableix el marc normatiu per a aquest tipus de canals. Podeu accedir al Canal a través del següent LINK

AGRAÏMENT I SUPORT

Agraïm la col·laboració i el suport de totes les persones implicades en el nostre compromís, com a mecanisme perquè la nostra Entitat sigui part activa i contribueixi a la Sostenibilitat ia l’actuació ètica i responsable a través de les seves activitats i operacions. Us animem i us sol·licitem que davant de qualsevol necessitat de suport o guia d’actuació contacteu amb el nostre equip responsable.

Necessites ajuda?
Contacta'ns